TAO BEHANDLINGSHJEM FOR BØRN OG UNGE

Et kvalificeret behandlingstilbud for børn og unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser, som har brug for, at indgå i et stabilt udviklende, og struktureret miljø med troværdige voksne.

Statusmøder

Tre måneder efter barnets indflytning i TAO afholdes der et opfølgningsmøde med anbringende kommune – herefter statusmøde hvert halve år eller ved anden indgået aftale. Ved hvert statusmøde har Behandlings- og Opholdsstedet TAO skrevet statusrapport vedr. barnet/den unge, som opdateres efter hver behandlingskonference.

På statusmøderne deltager forældre, kommunens repræsentanter, socialrådgiver og familieplejekonsulent, og fra opholdsstedet deltager institutionsleder og ledende miljøterapeut. Når der er behov for det deltager også den faglige miljøterapeutiske leder. Når barnet/den unge er gammel nok og klar til det vil de blive inviteret med i en kortere del af mødet.

I forbindelse med statusmødet vil socialrådgiver som regel lægge en børnesamtale.

Forud for disse møder med forvaltningen, er der på baggrund af de daglige observationer af barnet/den unge udformet en pædagogisk/psykologisk beskrivelse, som ligger til grund for barnets/den unges behandlingsplan. Behandlingsplanerne justeres løbende efter behov på behandlingskonferencerne og mindst en gang hvert halve år. På behandlingskonferencerne foretages evaluering af de enkelte behandlingsmål, og der sættes eventuelt nye udviklingsmål og delmål for den kommende periode. I forbindelse med behandlingsplanernes konklusioner, vil vi løbende vurdere behovet for specialbistand, så som psykiater, psykoterapi eller lign. Senest 14 dage før behandlingskonferencen laver kontaktpædagogen en fast samtale/interview med barnet/den unge om, hvordan barnet/den unge trives med TAO, de andre børn/unge, de voksne, skolen, med at være hjemme i weekends, samt om barnets/den unges tanker om fremtiden.

I forbindelse med vores samarbejde med anbringende kommune, har vi en forventning om, at det tydeligt fremgår, hvad forvaltningens overordnede mål med anbringelsen er, samt hvilken støtte der ydes forældrene med henblik på en eventuel hjemgivelse af barnet/den unge.

Vi forventer ligeledes, at det er meldt klart og tydeligt ud til forældrene og til barnet/den unge, hvad baggrunden er for, at barnet/den unge skal have ophold på TAO, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med, en tidshorisont samt, hvad kriteriet er, for at barnet kan komme hjem og bo igen. Vi har også en forventning om, at den anbringende kommune holder kontakt med barnet/den unge ved jævnlige børnesamtaler, samt deltager i opfølgnings- og statusmøder på TAO.

© Copyright - TAO - Lejre