Statusmøder

​Tre måneder efter indflytning på TAO afholdes der et opfølgningsmøde, herefter statusmøde hvert halve år. Forud for et statusmøde udarbejdes en statusrapport.

På statusmøderne deltager vi, forældre og forvaltningen. Ved behov inviteres andre med. Alt efter barnet alder og modenhed inviteres barnet med i en kortere del eller hele mødet.

Som oftest vil socialrådgiveren planlægge en børne/ungesamtale i forbindelse med statusmødet.

Forud for disse møder med forvaltningen, er der på baggrund af de daglige observationer af barnet/den unge udformet en pædagogisk/psykologisk beskrivelse, som ligger til grund for barnets/den unges behandlingsplan. Behandlingsplanerne justeres løbende efter behov på behandlingskonferencerne og mindst en gang hvert halve år. På behandlingskonferencerne foretages evaluering af de enkelte behandlingsmål, og der sættes eventuelt nye udviklingsmål og delmål for den kommende periode. I forbindelse med behandlingsplanernes konklusioner, vil vi løbende vurdere behovet for specialbistand, så som psykiater, psykoterapi eller lign. Senest 14 dage før behandlingskonferencen laver kontaktpædagogen en fast samtale/interview med barnet/den unge om, hvordan barnet/den unge trives her, de andre børn/unge, de voksne, skolen, med at være hjemme i weekends, samt om barnets/den unges tanker om fremtiden.

I forbindelse med vores samarbejde med anbringende kommune, har vi en forventning om, at det tydeligt fremgår, hvad forvaltningens overordnede mål med anbringelsen er, samt hvilken støtte der ydes forældrene med henblik på en eventuel hjemgivelse af barnet/den unge.

Vi forventer ligeledes, at det er meldt klart og tydeligt ud til forældrene og til barnet/den unge, hvad baggrunden er for, at den unge skal have ophold på Behandlings- og Opholdsstedet TAO, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med, en tidshorisont samt, hvad kriteriet er, for at den unge kan komme hjem og bo igen. Vi har også en forventning om, at den anbringende kommune holder kontakt med barnet/den unge ved jævnlige samtaler, samt deltager i opfølgnings- og statusmøder på Behandlings- og Opholdsstedet TAO.​